۱۳۸۹/۰۲/۱۳

ربات متحرك روي يك توپ

 
پژوهشگران ژاپني در دانشگاه توهوكو گاكوين رباتي ساخته اند كه ميتواند بروي يك توپ بسكتبال به حالت متعادل قادر به حركت ,حمل بار و كار با يك تيم مي باشد. اين ربات بدون يه وري يا كج شدن روي يك توپ متعادل خواهد بود. حتي اگر اين ربات هل داده بشه باز هم تعادل خود را از دست نميدهد. اين ربات در حالت تعادل خود قادر به حمل يك ليوان آب خواهد بود و قابليت كار با ديگر همنوعان خود را به صورت گروهي براي حمل بارهاي بزرگ و سنگين نيز دارد.
در اين ربات از سه روتور چرخنده مستقل براي حفظ تعادل بروي يك توپ استفاده شده است. اين ربات با استفاده از چرخهاي چند جهتي همانند آنچه كه هوندا در تك چرخه خود استفاده كرده است در همه جهات قادر به حركت مي باشد. اين ربات بوسيله Masaaki Kumagai و Takaya Ochiai در بخش آزمايشگاه مهندسي و توسعه ربات در دانشكده مهندسي مكانيك و سيستمهاي هوشمند طراحي و ساخته شده است.
اين ربات با داشتن چرخاي چند جهتي بدون دور زدن و خيلي سريع قادر به تغيير جهت خواهد بود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر